Druk ZUS ZUA można pobrać ze strony http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083 wyszukując z listy dostępnych formularzy lub co jest dużo wygodniejsze wypełnić druk online  http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/zua.pdf, a następnie wydrukować go i dostarczyć do oddziału ZUS pod który podlegamy. Wniosek powinien być przygotowany na jednej kartce, wydrukowany dwustronnie, inaczej nie zostanie przyjęty przez urząd. W skład ubezpieczeń społecznych wchodzą następujące składniki: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegamy z tytułu założenia działalności i jest ono obowiązkowe, podobnie jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Do dobrowolnych należy tylko ubezpieczenie chorobowe, które możemy opłacać bądź możemy z niego z rezygnować. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie się na ewentualność choroby kiedy nie będziemy mogli pracować. Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca ma dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego (terminowego) opłacania składki.  Dużymi literami wypełniać.

Jak wypełnić druk ZUS ZUA?

Wypełnianie wniosku ZUA nie jest tak bardzo czasochłonne jednak przy jego wypełnianiu może pojawić się kilka niejasności, stąd postaramy się je szczegółowo wyjaśnić. Przypomnijmy jeszcze że druk taki należy złożyć do 7 dni od zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do dzieła.

Istotą wypełnienia tego formularza jest to że zgłaszamy siebie jako płatnika składek i jednocześnie zgłaszamy siebie do ubezpieczeń. Czyli powiadamiamy ZUS kto będzie ubezpieczony i kto za tę osobę będzie opłacał składki. Inaczej, zgłaszamy siebie do ubezpieczeń i na drukach formularza zgłaszamy że będziemy za siebie płacić składki. Druk ZUS ZUA wykorzystujemy również gdy zgłaszamy pracownika do ubezpieczeń (my będziemy płatnikami składek pracownika), stąd wniosek ten ma kilka zastosowań i chyba dlatego tak został rozwiązany.

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników jest zobowiązany do opłacania składek (wszystkie poniższe są obowiązkowe oprócz ubezpieczenia chorobowego):

– ubezpieczenie emerytalne

– ubezpieczenie rentowe

– ubezpieczenie wypadkowe

– ubezpieczenie zdrowotne

– składka na Fundusz Pracy (tej składki nie opłacają przedsiębiorcy korzystający z obniżonego ZUSu)

– ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność powinien zgłosić się do ubezpieczeń do 7 dni od daty rozpoczęcia.

Zatrudniając pracownika stajemy się pracodawcą i jesteśmy zobligowania do opłacania za niego składek ZUS, które są obowiązkowe:

– ubezpieczenie emerytalne

– ubezpieczenie rentowe

– ubezpieczenie wypadkowe

– ubezpieczenie zdrowotne

– ubezpieczenie chorobowe

– składka na Fundusz Pracy

– składka Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jeśli zatrudnimy pracownika należy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych do 7 dni od daty podpisania umowy o pracę.

 

I. DANE ORGANIZACYJNE

W tym punkcie należy zaznaczyć rubrykę 01 zgłoszenie do ubezpieczeń jeśli rozpoczynamy działalność. Prawidłowo z dwóch opcji powinna być zaznaczona tylko jedna.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Następujące rubryki wypełniamy danymi przedsiębiorcy, może się tak zdarzyć że nie będziemy jeszcze posiadali numeru REGON, więc to pole możemy pozostawić puste, ale zawsze warto się upewnić czy nie został on nam nadany międzyczasie np. na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/ bądź www.ceidg.gov.pl (baza przedsiębiorców). Pola 04 oraz 05 wypełniane są tylko w przypadku nie posiadania NIP, w których zaznaczylibyśmy 1 dla serii i numeru dowodu osobistego i analogicznie 2 dla paszportu. Pole nazwa skrócona musi pokrywać się z odpowiednim polem w CEIDG nazwa skrócona (nie samo nazwa). Jeżeli w CEIDG nie podaliśmy nazwy skróconej to również tutaj pozostawiamy pole puste.

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

W tych rubrykach podajemy swoje dane z czego wypełniając pole 01 numer PESEL pola 02, 03, 04 pola pozostawiamy puste, pozostałe pola wypełniamy.

IV DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Uwaga! Tu zaczynamy od drugiego imienia! Jeśli go nie posiadamy to oczywiście pozostawiamy puste pole podobnie w przypadku nazwiska rodowego, zaznaczamy jeszcze płeć i wpisujemy obywatelstwo np. polskie.

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Jeżeli nie prowadziliśmy jeszcze lub w okresie ostatnich 5 lat działalności gospodarczej i chcemy skorzystać z preferencyjnych warunków opłacania składek wpisujemy kod 05 70 0 0 i tym samym zyskujemy możliwość płacenia tzw. „mniejszego ZUS’u” przez najbliższe 2 lata. Inne przydatne kody: 05 10 0 0 – w przypadku gdy nie możemy się starać o pomniejszoną, preferencyjną składkę ZUS; 01 10 0 0 – kod wykorzystywany przy rejestracji pracownika.

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

W polu 01. data powstania obowiązku ubezpieczenia, wpisujemy datę rozpoczęcia działalności z CEIDG-1, jeżeli nie zatrudniamy nikogo to zaznaczamy pola dotyczące ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego są one dla nas obowiązkowe (chorobowe jest dla nas dobrowolne i będzie możliwość zaznaczenia go później). W przypadku gdy zgłaszamy ubezpieczenie pracownika zaznaczamy również ubezpieczenie chorobowe.

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Jako, że z tytułu założenia działalności podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu, w polu data powstania obowiązku ubezpieczenia podajemy datę rozpoczęcia działalności, a w rubryce Kod oddziału NFZ podajemy symbol przyporządkowany do placówki oddziału w naszym województwie.

01R      Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu

02R      Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy

03R      Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie

04R      Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze

05R      Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi

06R      Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

07R      Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie

08R      Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu

09R      Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie

10R      Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku

11R      Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku

12R      Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach

13R      Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach

14R      Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie

15R      Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu

16R      Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Tutaj możemy zgłosić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe podając od kiedy im podlegamy (data rozpoczęcia działalności).

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Rubryki te są przeznaczone dla osób niepracujących, chcących zapewnić sobie opiekę zdrowotną. (opisać inaczej)

X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

W przypadku zgłoszenia związanego z rozpoczynaniem działalności gospodarczej nie wypełniamy tego punktu. (Jedynie w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń pracownika należy podać odpowiedni kod wykonywanego zawodu?, wypełnia urzędnik ?)

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

Należy podać swój adres zameldowania, pole 08. (symbol  państwa) uzupełniamy w przypadku gdy adres jest inny niż polski.

XII. ADRES ZAMIESZKANIA

Rubryki w tym punkcie należy uzupełnić tylko wtedy gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

XII. ADRES DO KORESPONDENCJI

Wypełniamy jeśli adres korespondencji jest inny niż 2 wcześniej podane. Uwaga w polu 09. należy jedynie podać adres poczty elektronicznej email.

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

W pkt. 01. wpisujemy datę wypełniania formularza (nie później niż 7 dni od rozpoczęcia działalności). Jako że sami będziemy opłacali swoje ubezpieczenia jesteśmy płatnikiem, więc musimy się podpisać w rubryce 02. Jeśli nie posiadamy jeszcze pieczątki rubrykę 03. możemy pozostawić pustą.

XIV. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ/ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZEŃ

Jako że zgłaszamy się do ubezpieczeń, musimy się podpisać w rubryce 01. W przypadku gdybyśmy zgłaszali pracownika do ubezpieczeń podpis w tym miejscu musiałby złożyć owy pracownik.

W skład ubezpieczeń społecznych wchodzi ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest ubezpieczeniem społecznym.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów