Czym jest CEIDG? CEIDG to centralna ewidencja działalności gospodarczej, krótko mówiąc jest to baza danych w której przechowywany jest rejestr, spis działalności gospodarczych w naszym kraju.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.gov.pl.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzory CEIDG do wypełniania dostępne pod adresem tutaj.

Wniosek CEIDG-1 służy do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych i jest również zgłoszeniem do ZUS, KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wypełnianie wniosku CEIDG-1

01. W rubryce zaznaczamy rodzaj wniosku. Do wyboru jest kilka opcji w przypadku zakładania działalności gospodarczej należy zaznaczyć pierwsze okienko „wniosek o wpis do CEIDG”.

02. Rubryki te wypełnia urząd.

03. Dane wnioskodawcy. W punkcie należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak imię nazwisko, płeć, PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości, datę i miejsce urodzenia. Przy zakładaniu firmy z reguły nie posiadamy numeru REGON, wprowadza się go później aktualizując dane.

04. Podajemy Adres zamieszkania wnioskodawcy, a pole zatytułowane opis nietypowego miejsca pozostawiamy puste, chyba że nas dotyczy 😉

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy. W tej rubryce należy podać nazwę przedsiębiorcy. Wg kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Jednak nie wyklucza to możliwości włączenia specyficznej nazwy, pseudonimu lub określenia wskazującego na przedmiot planowanej działalności oraz innych dowolnych określeń. Przykładowo wpis w tej obowiązkowej rubryce zazwyczaj wygląda następująco „KOWALART Jan Kowalski”. Jeżeli firma jest spółką cywilną należy do nazwy dodać „spółka cywilna”.

06.1, 06.2 Jak należy określić przewidywaną liczbę pracujących oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną zamierzającą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą wypełnij odpowiednio 1 i 0. Pierwsza opcja dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, pracodawców, osób pracujących na własny rachunek, osób wykonujących pracę nakładczą, druga opcja – przewidywana liczba zatrudnionych – zlicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Inaczej mówiąc osobą pracującą jest przedsiębiorca więc w pierwszej rubryce musi być liczba minimum 1 dodatkowo powiększona o planowaną liczbę pracowników. W drugiej kolumnie przewidywana liczba zatrudnionych, gdzie osobą zatrudnioną jest pracownik, należy uwzględnić liczbę osób zatrudnionych na umowę o pracę (nie wlicza się umów o dzieło i zlecenia). Jeżeli planowana działalność będzie jednoosobowa to wpisujemy 0.

06.3 Rodzaje działalności gospodarczej, określenie polskiej klasyfikacji działalności PKD.

Co to pkd i do czego służy. Do wyszukiwania należy skorzystać z kodów dostępnych na stronie http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ obecnie obowiązuje wersja PKD 2007. Można również wykorzystać inne strony z wyszukiwarkami PKD, których w Internecie można znaleźć sporo. W rubryce dotyczącej PKD wniosku CEIDG bardzo ważny jest fakt określenia przeważającego PKD (pole 1. Przeważający) czyli takiego kodu przyporządkowanego danej usłudze, działalności, która jest dla nas najważniejsza i powinna przynosić największe dochody firmie. Jeżeli zabraknie nam miejsca na wpisanie wszystkich kodów, które wcześniej przygotowaliśmy możemy je dołączyć na załączniku CEIDG-RD, którego załączenie należy uwzględnić w ostatniej rubryce wniosku dotyczącego dodatkowych załączników do wniosku CEIDG. Przykładowy kod PKD wygląda tak „62.01.Z” a jego rozwinięcie to „Działalność związana z oprogramowaniem”. Jak wiadomo każda zmiana danych firmy zawartych w CEIDG jest płatna i wynosi 50 zł ? chyba że ma się epuap, jeżeli będziemy chcieli do naszej oferty dodać nową usługę to aby ją wykonywać musimy ją uwzględnić w liście PKD stwierdzającej rodzaj działalności. Warto, więc przy rejestrowaniu działalności dodać więcej kodów PKD, które mogą dotyczyć naszych przyszłych usług tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów w przyszłości. Jeżeli znasz firmy, które wykonują usługi takie jak planujesz możesz podpatrzeć ich PKD i wykorzystać je również do opisania własnej działalności. Gdzie można sprawdzić takie dane? Oczywiście na stronie CEIDG pod adresem ceidg.gov.pl w zakładce „Baza przedsiębiorców”. Korzystając z wyszukiwarki należy w polu „Nazwa firmy” wpisać nazwę poszukiwanej firmy lub można również wyszukać przedsiębiorstwa działające w naszej miejscowości korzystając z pola „Miejscowość”. Następnie wchodząc w szczegóły wyników wyszukiwania możemy podejrzeć szczegóły danej firmy jej kody PKD, które są opisane w tultipie po najechaniu myszką. Możliwe jest również sprawdzenie przedsiębiorstwa na podstawie innych danych takich jak siedziba NIP, REGON  Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz nawet historia zmian danych zawartych w CEIDG. Należy jednak pamiętać że niektóre PKD zobowiązują firmę np. w przypadku szkoleń do bycia płatnikiem VAT.

Interpretacje usługi względem PKD można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl w boksie po prawej stronie metainformacje – Klasyfikacje PKD 2007 (rozwinąć plus) – wyszukiwarka i wyszukać poprzez „szukana fraza” np. reklama. Pojawią się wtedy wszystkie PKD związane w jakiś sposób z reklamą. Np. dla frazy sprzedaż miejsca na reklamę przez właścicieli portali internetowych pojawia się jedno PKD 63.11.Z, więc jak widać wyszukiwarka która korzysta dodatkowo z systemu podpowiadań jest bardzo użyteczna.

07. Kolejna rubryka nazwa skrócona może pozostać pusta. Jednak warto używać nazwy skróconej np. KOWALART, uprości nam to wiele działań w których wykorzystujemy swoją nazwę firmy. Nazwę tę możemy używać na rachunkach fakturach i innych dokumentach.

08. Data rozpoczęcia działalności, może być późniejsza niż data złożenia wniosku CEIDG jednak nie może być wcześniejsza niż data złożenia CEIDG.

09. Dane do kontaktu, wypełnia się dobrowolnie, należy jednak pamiętać iż jeśli podamy dane takie jak telefon, email będą one ogólnodostępne na stronie ceidg.gov.pl zakładce baza przedsiębiorców i takie dane często są wykorzystywane przez różne firmy chcące sprzedać nam swoje usługi, przez rożnych agentów pośredników co może z czasem być lekko irytujące. Jeżeli nie chcemy podawać swojego adresu email bądź takiego nie posiadamy w rubryce wpisujemy „-”. Należy jednak pamiętać, że podanie adresu email równocześnie oznacza zgodę na wysyłanie informacji o statusie wniosku i wpisu CEIDG. W przypadku gdy nie posiadamy profilu zaufanego EPUAP lub podpisu elektronicznego i wysyłamy listownie formularz bez podpisu, podanie przynajmniej adresu email, a najlepiej również telefonu jest konieczne aby odpowiedni pracownik weryfikujący wniosek mógł się z nami skontaktować.

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jak sama nazwa mówi jest to miejsce gdzie będziemy wykonywać naszą działalność, jeżeli będzie to biuro, zakład to podajemy jego adres. Jeżeli działalność będzie wykonywana w miejscu zamieszkania to nie wpisujemy nic. Adres do doręczeń czyli adres korespondencyjny podajemy jeśli jest inny niż w rubryce – główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze że taki adres powinien znajdować się na terytorium Polski.

11. Jeżeli planujemy, że nasza firma będzie posiadała odziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług, wszystkie takie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej należy podać w tym punkcie. Jeżeli jest więcej takich miejsc należy dołączyć je na formularzu CEIDG-MW.

12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS jest związana z faktycznym momentem rozpoczynania działalności gospodarczej dlatego w tym polu należy podać datę rozpoczęcia działalności, która widnieje w rubryce 08.

13. Rubryka ta jest przeznaczona wyłącznie dla rolników chcących podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

14-16. Rubryki te wykorzystujemy gdy wykonujemy zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności. Dotyczą one działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zawieszając spółkę cywilną należy wykorzystać rubrykę 26.

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych zamieszczona powinna zostać w polu 17.1 gdzie wpis powinien analogicznie wyglądać w taki sposób „Urząd Skarbowy w Sanoku”.

18. Wybór formy opodatkowania podatkiem PIT wypełnienie tej rubryki jest również obowiązkowe jeśli jesteś nowym przedsiębiorcą składającym wniosek. Wybór opodatkowania, który będzie najbardziej korzystny dla naszej firmy jest bardzo ważny i dlatego należy tę kwestię bardzo dokładnie przemyśleć, ponieważ formę opodatkowania naszego przedsiębiorstwa będzie można zmienić dopiero po końcu danego roku rozliczeniowego. Możliwości zmiany formy opodatkowania określone są w przepisach podatkowych.

19. W Rubryce Forma wpłaty zaliczki  na podatek dochodowy PIT-5. Wybieramy z 3 opcji wpłaty miesięczne, kwartalne bądź forma uproszczona.

20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej jest często powiązany z wybraną formą opodatkowania np. w przypadku wyboru rozliczania się na zasadach ogólnych powinno się w tej rubryce wybrać podatkową księgę przychodów i rozchodów.

21. i 22. Obie rubryki wypełnia się tylko w przypadku gdy ewidencję działalności prowadzi biuro rachunkowe (należy pamiętać że „księgowość internetowa” nie podlega pod tego typu podmioty)

23. Zakład pracy chronionej to zakład zatrudniający osoby niepełnosprawne jeżeli planowana działalność mieści się w tych ramach należy uzupełnić to pole.

24, 25 Jeżeli spełniamy kryteria w zawarte w tych punktach należy je potwierdzić.

26. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych – rubryka ta jest przeznaczona wyłącznie dla spółek.

27. Małżeńska wspólność majątkowa, w tym punkcie należy wypełnić czy łączy nas z małżonkiem wspólność majątkowa i jeśli taka była w trakcie wykonywania działalności gospodarczej to kiedy ustała (rozdzielność majątkowa).

Zaznaczyć nie ! albo tak.

28. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy. Jako, że składamy dopiero wniosek o rozpoczęcie działalności nie posiadamy jeszcze konta firmowego więc tę rubrykę pozostawiamy pustą, zostanie ona zaktualizowana już po założeniu konta bankowego. Podobnie w przypadku podania osobistego rachunku bankowego pole to może pozostać puste gdyż nie ma obowiązku jego wypełniania. Po otworzeniu konta bankowego i wniosku aktualizacyjnym na wskazany numer rachunku będą przelewane ewentualne nadpłaty podatku dochodowego.

29. W przypadku wniosku rejestracji działalności gospodarczej pomijamy tę rubrykę, ponieważ dotyczy ona przedsiębiorców którym nadano za granicą Polski numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych.

30. Rubryka ta musi zostać wypełniona w  przypadku gdy naszą działalność ma założyć wskazany przez nas pełnomocnik.

31. Punkt umożliwia dołączenie dodatkowych załączników: CEIDG-RD,  CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN, inne.

 

Pomoc w ramach wypełnienia wniosku CEIDG można uzyskać na zasadzie urząd24h na stronie ceidg.gov.pl, u góry strony są dostępne numery telefonu na które można uzyskać niezbędne informacje.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów